Tablo Pedagojik teknolojiler: GK Selevkoya göre sınıflandırma. GEF tarafından DOSta modern pedagojik teknolojilerin sınıflandırılması (tablo) 34 15.02.2019, 15:53

Tablo "Pedagojik teknolojiler: GK Selevko'ya göre sınıflandırma." GEF tarafından DOS'ta modern pedagojik teknolojilerin sınıflandırılması (tablo)

Eğitim kurumları ile ilgili ana devlet belgelerinde, pedagojik teknolojiler sıklıkla ortaya çıkar. Sınıflandırma, tablo, ayırt edici özellikler aşağıda sunulmuştur.masa pedagojik teknoloji sınıflandırması

Modern eğitimin postülaları

Modern okulda kullanılan ideoloji, uyumlu bir biçimde gelişmiş bir kişiliğin oluşumunun üç ana noktasının tanımlanmasını içerir:

 • genç neslin gelişimi için etkili araçlar aramak;
 • Rus toplumunun gelişmesinde okulun umut verici bir etken haline dönüşmesi;
 • Yeni eğitim teknolojilerini sunarak Rus eğitim sisteminin geliştirilmesi

Modern pedagojik teknolojilerin sınıflandırılması

Rus okullarını geliştirme aracı olarak yenilik

Pedagojik teknolojiler nelerdir? Sınıflandırma (GEF tablosu) pratik olarak klasik sistemle aynıdır, farklı düzeylerdeki okullarda öğretmenlerin kullandığı tüm yenilikçi yöntemleri sunar. Sınıf-ders sistemi, konuyla ilgili olarak öğretmen tarafından belirli programların kullanılmasını gerektirir, bu nedenle pedagojik eğitim teknolojilerinin sınıflandırılması, her bir özel akademik disiplinin bireysel özellikleri dikkate alınarak gerçekleştirilir.

pedagojik eğitim teknolojilerinin sınıflandırılması

Teknoloji nedir?

"Teknoloji" kelimesinin farklı yorumları vardır. Örneğin, genel anlamda, seçilen yönteme göre, belirli bir aktiviteyi detaylı olarak yürütmenin ayrıntılı yoludur. Eğitimsel pedagojik teknolojilerle ilgili olarak, öğretmenin faaliyetinin, öngörülen sonucun zorunlu olarak ilerlemesiyle sıkı bir şekilde gerçekleştirilen eylemleri içerecek şekilde oluşturulmasının bir sorun olduğuna dikkat çekiyoruz.

Teknoloji Özellikleri

Metodolojik sistem aşağıdaki soruları cevaplamalıdır: "Nasıl öğretilir?", "Ne öğretmeli?", "Neden öğretiyorsunuz?"

Eğitim teknolojisi etkili öğrenmeyi içerir. Eğitim teknolojilerinin özünün formüle edildiği belirli kriterler vardır:

 • Eğitim amacının sıkı ve açık bir şekilde belirlenmesi;
 • içerik seçimi, malzemenin yapılandırılması;
 • eğitim faaliyetinin organizasyonunun optimizasyonu;
 • yöntemler, yöntemler, öğretim araçları.

Ayrıca, öğretmenin nitelikleri dikkate alınmalı ve notların oluşturulmasına yönelik objektif bir metodoloji kullanılmalıdır.

 dow pedagojik teknoloji sınıflandırma tablosu

Pedagojik teknolojilerin işaretleri

Pedagojik teknolojilerin Seleuco tarafından sınıflandırılması nedir? Yazarın önerdiği tabloda, bazı özellikler dikkate alınmıştır:

 • Belirlenen hedefe ulaşma güvencesi, öğrenme sürecinin etkinliği;
 • çalışma saatleri rezervinin ekonomisi;
 • Öğretmen aktivitesinin optimizasyonu ve planlanan sonuçların minimum zaman aralıklarında elde edilmesi;
 • çeşitli elektronik bilgi işlem ve görsel-işitsel ekipman kullanımı;
 • Çeşitli didaktik el kitaplarının ve görsel malzemelerin tasarımı ve kullanımı.

modern pedagojik teknolojilerin sınıflandırılması tablosu

Pedagojik teknolojiler nelerdir?

Aşağıdaki tablo: "Pedagojik teknolojiler". Sınıflandırma bazı parametrelere dayanmaktadır:

 • eğitim süreci için olumlu motivasyon oluşumu;
 • iletişim ortamının yoğunlaştırılması;
 • araştırma ve eğitim, bir sonraki eğitimin devamı, bilinçli bir profesyonel seçim yapabilen bireyin gelişimi;
 • okulun sağlığının korunması.

Pedagojide teknolojilerin özgüllüğü

Eğitim teknolojilerinin GEF tarafından sınıflandırılmasıYabancı ve yerli pedagojide farklı yazarlar tarafından tamamen farklı yollarla yürütülür. Yeni eğitim standartlarına göre gelişimsel eğitimin ön plana çıktığı gerçeğiyle bağlantılı olarak, yani çocuğun çok kişiliği olan aşağıdaki teknolojiler öncelikler olarak öne çıkmaktadır:

 1. Farklılaştırılmış eğitim. Pedagojik teknolojiler nelerdir? Sınıflandırma, DOW'daki tablo çocukların psikolojik özellikleri göz önüne alınarak yapılır, her bebeğe farklı düzeylerde bir yaklaşıma dayanır. Eğitim materyalini derlerken, eğitmene, koğuşlarının bilişsel faaliyetlerinin motivasyonu rehberlik eder. Deneyimli bir öğretmen, profesyonel faaliyetinde NP Guzik tarafından önerilen diferansiyel yaklaşımın unsurlarını içerir.
 2. Proje etkinliği Modern pedagojik teknolojilerin sınıflandırılması, bu tekniğin ayrı bir birimde tahsis edilmesini içerir. Tasarım sürecinde modern okul çocukları ve eğitim kurumlarının öğrencileri bir takımda çalışabiliyor. Öğretmen bir akıl hocası olarak hareket eder, bu nedenle genç kuşak modern toplumda kendi kendini geliştirmeye, kendi rollerini anlama fırsatına sahip olur. Proje teknolojisinde ustalaşan adamlar çalışmalarında daha başarılı, modern gerçekliklere daha çabuk adapte oluyorlar.
 3. Oyun teknolojileri Modern pedagojik teknolojilerin sınıflandırılması, okul öncesi ve genç okul çağında oyunun ötesinde bir öğretme ve eğitim aracı olarak tekilleşmeyi gerektirir. Oyun aktivitesi sürecinde, çocuklar iletişim becerilerini kazanır, yeni bilgiyi genelleştirir ve sistemleştirir.

Ama bu bütün masa değil: "Pedagojik teknolojiler". Eğitim sistemindeki yenilikler dikkate alınarak, eğitim ve yetiştirme yöntemlerinin sınıflandırılması sürekli olarak modernleştirilmektedir. En son trendler arasında etkileşimli teknolojiler vardır. GEF'in gereklerini dikkate alarak "Pedagojik Teknolojiler" tablosu modernleştirildi. GK Selevko'ya göre sınıflandırma artık grup öğretim tekniklerini de ima ediyor. Onlara göre, genel eğitim okulunun koşullarında, liderlik özelliklerine sahip hoşgörülü, iletişimsel bir kişilik oluşuyor. Bu tür teknolojiler, program materyali mastering öğrencilerin etkinliğini önemli ölçüde artırır.

pedagojik teknolojilerin tablodaki selevko tarafından sınıflandırılması

Problem eğitimi

Bu teknik bir sezgisel dayanmaktadır(problem) yaklaşımı. Öğrenciler, yaratıcı ve bilişsel yeteneklerinin gelişmesi sonucunda bağımsız etkinlik sürecinde beceri ve yetenek kazanırlar.

Modern eğitim sisteminde uygulamaİkinci nesil GEF tarafından ileriye dönük eğitime izin verilir. Çocuklar, sorunu belirli durumlara göre belirli bilgileri uygulayarak farklı şekillerde çözmeyi öğreniyorlar. Bu yaklaşıma sahip her çocuk, problem çözme yollarını bağımsız olarak belirleme olanağına sahiptir.

Pedagojik atölye teknolojisi

Tablo nedir "Pedagojikteknoloji "? Etkinliği pratikte kanıtlanmış olan tüm yöntem ve tekniklerin sınıflandırılması, çocukluğun yaş özelliklerini, konunun metodolojisini dikkate alır.

Modern bir okulda araştırma

Modelleme, deney, proje yöntemiAraştırma teknolojileri kullanılmadan imkansızdır. Okul laboratuvar adamlar bağlamında gıda ürünlerinin bireysel özelliklerini belirlemek için, meyveler ve askorbik asidin ürünlerin çeşitli kantitatif içeriğini belirlemek üzere öğrenirler. Araştırmayı yürütürken, öğretmenlere öğretmen olarak öğretmen eklenir. Deneyimli bir öğretmen sadece deneyle birlikte eşlik eder, müvekkiline gerekli teorik bilgileri sağlar, pratik becerileri öğretir. Yenilikler arasında, TRIZ'in yaratıcı (araştırma) problemlerini çözme teknolojisine dikkat çekiyoruz. Öğrencinin bir öğretmen tarafından kendisine yöneltilen problemi çözme yollarını bağımsız olarak araştırması için öncelikle bilimsel edebi kaynakları inceler. Birlikte genç kaşif sorun teşkil öğretmen ile, alaka belirlemek, yaptığı deneyler varsayar. Herhangi bir tasarım ve deneysel aktivitede önemli bir aşama, elde edilen sonuçların orijinal hipotezle karşılaştırılmasıdır.

Modern pedagojik sınıflandırma nedirteknoloji? Selevko tarafından önerilen tablo evrensel yöntemler içermektedir. Tüm eğitim alanları için eşit derecede uygundurlar. Örneğin, çeşitli BİT teknolojileri elektronik eğitim kaynaklarıdır (ESM). Çocuklar, çeşitli bilgi kaynakları ile çalışma becerilerini kazanırlar, bağımsız olarak kendi eğitim yollarını oluştururlar.

pedagojik teknoloji sınıflandırma tablosu

İşbirliği Pedagojisi

Öğrencilere insani-kişisel bir yaklaşımı uygulamak için, modern okullarda, geleceğin profesyonel faaliyetleri için çocukların bilinçli seçimi için tüm koşullar yaratılır.

Toplu yaratıcı işler özellikleGeleneksel Sovyet eğitim sisteminin günlerinde popüler. Tüm sınıflar, yaşlıların yakacak odunları temizlemesine ve su taşımasına yardımcı oldu. Şu anda bu teknoloji, gönüllü faaliyetler biçiminde eğitim kurumlarına geri dönmektedir. Öğretmenler, öğrencileri ile birlikte, yardımlarına ihtiyaç duyan insanlara bencil olmayan bir şekilde yardım etmeye çalışırlar. MAO (aktif öğrenme yöntemi), eğitim etkinliklerini organize etmeyi amaçlayan pedagojik yöntemlerin ve eylemlerin toplamıdır. Belli fonların yardımı ile, çocuklara eğitim sürecinde yeni materyaller hakkında inisiyatif, bağımsız ve yaratıcı bir çalışma yapmaya motive eden koşullar yaratılır.

Geleneksel tekniklerin nüansları

Geleneksel teknolojiler dayanmaktadırEğitimin açıklayıcı ve açıklayıcı varyantı. Böyle bir teknolojiyi kullanması durumunda öğretmen, işinde bitmiş eğitim materyalinin transferine özel önem verir. Derse hazırlanırken, öğretmen yeni bilgi, hikayesine eşlik eden görünürlük sunmanın en etkili yollarını arıyor. Müfredatın sınırları tarafından belirlenen bilgi sunumu, temel olarak öğretmenin monologunu üstlenir. Bu nedenle, çoğu zaman eğitim sürecinde çok sayıda problem vardır:

 • okulun bağımsız aktivitesinin önemsiz becerileri;
 • Düşük iletişim kültürü;
 • Öğrencilerin söz konusu soruya tam teşekküllü tam teşekküllü bir cevabın olmaması;
 • Seyircinin asgari ilgisi, takım halinde çalışma arzusu eksikliği.

Nedeni çocukların isteksizliğinde değilÇalışma ve çalışma, ancak pedagojik teknolojinin kendisinin özellikleri. Öğretmen müfredatta sağlanan materyali anlatmaya zorlanır, çocuk bilgiyi öğretir, cevap için bir değerlendirme alır. Öğretmen, hazır bir görevle sınıfa gelir, görevi, çocukları eğitim faaliyetine dahil etmek için sınıfı belirli bir rejime tabi kılmaktır. Bu durumda, bireyin herhangi bir bireysel gelişimi söz konusu değildir. Tüm öğrencilerin minimum bilgi miktarını öğrendiğinden emin olmak için, malzemenin tekrarlanan bir tekrarı vardır, bir ara, son kontrol tipi kullanılır.

Daha büyük yaştaki öğretmenler böyleişin metodolojisi, sadece "tıkınma" tarafından genç nesle bilgi, beceri ve pratik becerileri sağlam stok bulaşabilir inanıyoruz. İstatistiksel çalışmaların sonuçları öğretim elemanlarının% 73'ü artık iletişim kurmanın önemli olduğuna ikna olduğunu göstermektedir. Çocuklar yardımcı ve rehber, olmamalıdır öğretmenin kendi anlayış serbest meslek ihtiyacını kaydetti "kahyası."

Sonuç

Modernin talepleriToplumun öğretmene, eğitim sürecine, yenilikçi tekniklerin ve iş tekniklerinin kullanılmasını önerir. İkinci kuşakların federal eğitim standartları, okul çocuklarının ahenkli gelişimlerine katkıda bulunacak çalışma yöntemlerinin seçimini önermektedir. Ders, öğretmenin dersteki ana karakter olduğu günler. GEF, öğrencinin eğitim sürecine aktif katılımını kabul eder ve gelecekteki mesleki faaliyetler için bir yön seçerek entelektüel seviyeyi iyileştirmenin etkili yollarını bulmada ona yardımcı olur. GEF sınıflandırması OS'de temsil edilen tüm eğitimsel pedagojik teknolojilerin çeşitliliği, öğretmene, Rusya Federasyonu Eğitim Bakanlığı tarafından kendisine verilen görevlerle başarılı bir şekilde başa çıkmasına yardımcı olur.Related news

 • Yazlık için metal döken: çeşitleri, montajı
 • Avrupalı aktörler: H2O: Sadece su ekle
 • Fransız tatlısı tarifi

 • Tablo Pedagojik teknolojiler: GK Selevkoya göre sınıflandırma. GEF tarafından DOSta modern pedagojik teknolojilerin sınıflandırılması (tablo) 8

  Tablo Pedagojik teknolojiler: GK Selevkoya göre sınıflandırma. GEF tarafından DOSta modern pedagojik teknolojilerin sınıflandırılması (tablo)


  Tablo Pedagojik teknolojiler: GK Selevkoya göre sınıflandırma. GEF tarafından DOSta modern pedagojik teknolojilerin sınıflandırılması (tablo) 95

  Tablo Pedagojik teknolojiler: GK Selevkoya göre sınıflandırma. GEF tarafından DOSta modern pedagojik teknolojilerin sınıflandırılması (tablo) 82

  Tablo Pedagojik teknolojiler: GK Selevkoya göre sınıflandırma. GEF tarafından DOSta modern pedagojik teknolojilerin sınıflandırılması (tablo) 49

  Tablo Pedagojik teknolojiler: GK Selevkoya göre sınıflandırma. GEF tarafından DOSta modern pedagojik teknolojilerin sınıflandırılması (tablo) 63

  Tablo Pedagojik teknolojiler: GK Selevkoya göre sınıflandırma. GEF tarafından DOSta modern pedagojik teknolojilerin sınıflandırılması (tablo) 90

  Tablo Pedagojik teknolojiler: GK Selevkoya göre sınıflandırma. GEF tarafından DOSta modern pedagojik teknolojilerin sınıflandırılması (tablo) 79