Krizden nasıl kurtulurlar Basit bir insan kriz anında nasıl hayatta kalabilir 2019

Krizden nasıl kurtulurlar Basit bir insan kriz anında nasıl hayatta kalabilir 2019 Krizden nasıl kurtulurlar Basit bir insan kriz anında nasıl hayatta kalabilir

Krizden nasıl kurtulurlar? Basit bir insan kriz anında nasıl hayatta kalabilir?

"Kriz" kavramı da geleneksel olarak mevcutHayatımız, gelişim, hareket süreçlerini gösteren tüm diğer terimler gibi. Kriz, element kavramıyla özdeş, hayatta kalmayı ve doğal bir süreç olarak kabul edebilmelidir. Dahası, unsurlardan farklı olarak, kriz sosyal ve öngörülebilir bir olgudur. Bu nedenle, bu fenomenin doğasını anlamaya çalışacağız.

krizde nasıl hayatta kalınır

Sadece doğal olarak öğrenemezsinizalgılamak, aynı zamanda kriz koşullarından nasıl galip çıkacağını da anlamak. Bunu yapmak için, "doğası nedir?" Sorusuna cevap vermek gerekir. Krizden nasıl kurtulurlar ve üstesinden gelmenin yolları nelerdir? Zor koşullarda nasıl kazanılacağını öğrenmek nasıl?

kriz

Kriz kavramı kendisinden türetilmiştir.Eski Yunanca terimi "κρίσις", yani "çözüm", "dönüm noktası" anlamına gelir. Etimoloji derhal kavramın doğasına netlik getirir. Gerçekten, eğer bunu olayların keskin bir dönüşü, bir dönüm noktası, varoluş temellerinin yıkımı olarak anlarsak, o zaman doğal soruyu açık bir şekilde cevaplamaya devam eder. Yani, hemen, krizin mevcut durumunu değiştirecek adamın ihtiyaçlarını tatmin etmese bu koşullar tüm ayakta tutabiliyor, sadece bu temel koşullar altında tasarruf karar almak. Torna işlemi, değişikliklerin niteliğine bağlı olarak, farklı nedenlerle sınıflandırılabilir.

 • Ölçekle. Yerel, küresel.
 • Zamanla. Kısa süreli ve uzun ömürlü.
 • Tezahür alanına göre. Doğal ve sosyal.

Eğer doğal krizler öngörülemeyen bir doğaya sahiplerse, kendiliğinden oluşurlar, o zaman toplumsal olanlar insanların faaliyetleriyle ilgilidir ve bunlardan kurtulma kaynakları toplumun kendisinde gizlidir.

Sosyal kriz türleri

Toplum sosyal kurumlar tarafından temsil edilir -Sosyal hayatın normlarını düzenlemek için ilişkiler kümesi. Modern sosyolojide, aşağıdaki kurumlar geleneksel olarak ayırt eder: aileler, dinler, eğitim, ekonomi, yönetim (siyaset, hukuk, silahlı kuvvetler). Sosyal problemlerin olduğu kurumlara bağlı olarak, krizin özellikleri kendini göstermektedir.

 • Siyasi (askeri-politik).
 • Ekonomik (finansal).
 • Sosyodemografik (evlilik ve aile, dini, demografik).

Bu tür krizler en güçlüsüdürHem topluma hem de üyelerine etki eder. Her çatışma kendi saf haliyle mevcut olamaz. Toplumun karmaşık bir etkileşimi, tek bir küresel bilgi alanı olduğu için, sosyal kurumlardan birinde yaşanan bir kriz, sosyal hayatın diğer alanlarını kışkırtmakta ve yansıtmaktadır. Çoğunlukla belirli bir sosyal kurumun sorunları, toplumun yaşamının tüm alanlarını etkileyen sistemik bir krize yol açar. Dahası, küresel bir sorunun parçası olur. Şu anda var olan küresel kriz, tüm sosyal sistemlerin bilgi teknolojisi çağında ne kadar birbirine bağlı olduğunu göstermektedir.

Siyasi kriz

Bu süreç değişikliği (kaydetme) kamu düzeni, hak ve yükümlülüklerin uygulanması yöntemi için çaba teorik ve pratik muhalefet aktörler olarak ifade edilir.

Politik kriz, bir kural olarak, değerekonomik faiz. “Bundan kim yararlanır?” Sorusunu cevaplayarak, toplumun desteğiyle sloganlar tarafından kapsanan siyasi iktidarın çatışması sorunlarının gerçek nedenini belirleyebilirsiniz. Yurttaşlık bilinci düzeyi, kamuoyunun yetkililer tarafından manipüle edilmesinin ana tehdididir.

Siyasi sistemin durumu, hangiçatışmaların alevlenmesi ve artan gerginlik ile karakterize edilen siyasi krizleri belirler. Bu dönemde problemler özel yoğunlukta ortaya çıkıyor. Siyasi kriz dış politika ve iç politik olabilir. Buna karşılık, devlet içindeki kriz hükümet, parlamento, anayasal, ulusal olabilir. Krizin doğası, ele alınması gereken sorunların sırasını belirler.

Ekonomik kriz

Nüfusun ödeme gücü seviyesini aşan mal ve hizmet üretimi, ekonomik krizin durumunu karakterize eder. Bu sürecin olumsuz sonuçları:

 • nüfusun refah seviyesinde keskin bir düşüş;
 • artan işsizlik;
 • Konunun sosyo-ekonomik gelişiminin tüm endekslerinin azaltılması.krizin özellikleri

Krizde iş, özelliklerine bağlıKriz yönetimi alanında etkinlik, yetkinlik düzeyi, hem olumsuz hem de olumlu gelişme senaryolarına sahiptir. Bir yandan, ciddi koşullarda, iflas riski artar. Öte yandan yeni fırsatlar ve kaynaklar açılıyor. Yetkin kullanımları ile hem çeşitlendirmenin hem de niteliksel büyümenin çeşitlerini bulmak mümkündür.

Ailenin Enstitüsünün Krizi

Evlilik ve Aile Enstitüsü bir göstergetoplumun durumu. Herhangi bir kriz, doğum ve ölüm oranları, boşanmalar ve evlilikler, işsizlik ve diğer önemli göstergeler (tüketim, marjinalleşme) istatistiklerinde sergilenen aile enstitüsüne yansır.krizin üstesinden gelmek

"Aile" terimi Latince kelimeden türetilmiştir."Fames" (kıtlık). Aile, insanın hayati ihtiyaçlarını koruma ve tatmin etme işlevini yerine getirir. Kriz zamanlarında en akut sorun çoğu ailenin gelirindeki düşüştür. Sonuç olarak, ekonomik durum tehdit altındadır.

İnsanların krizde nasıl hayatta kaldığı sorunu nasılBu, aile kurumunu etkiler - devlet ve özel değil. Bu nedenle, kritik kalkınma dönemleri, aileyi desteklemek için özel devlet programlarında açıklanan sosyal evliliğe ilişkin olarak kriz karşıtı önlemlerin benimsenmesi ile karakterize edilir.

Sosyodemografik kriz

Aile ve evlilik kurumunun sorunu bir çeşitsosyo-demografik kriz. İkincisi, kavram açısından daha kapsamlıdır. Ailenin kurumuna, göç hizmetlerine, din kurumuna ve diğer sosyal sistemlere ek olarak. Bu alandaki sorunlar devletin güvenliği için bir tehdit oluşturuyor ve devlet idaresi için kardinal önlemlerin kabul edilmesini gerektiriyor.

Geçiş dönemlerinde azalma varDoğum oranı, ölüm oranı ve intihar oranları artmakta, bu da nüfusun tüm ekonomik sonuçlarla nüfusun azalmasına yol açmaktadır. Sosyo-demografik krizin üstesinden gelmek için, sorunların öncelik çözümünü amaçlayan sosyal yönetim kolları ile programlar geliştirilmektedir. Her şeyden önce, bunlar, insanların refah düzeyini, göç akışlarının yeniden dağılımını ve nüfusun doğal gelir düzeyindeki değişimi yükseltmeyi amaçlayan ekonomik düzenin önlemleridir.

Bir süreç olarak kriz

Herhangi bir yaşam olayı dinamiktir. Bir kriz bir süreçtir. Herhangi bir sürecin kalbinde, karşıtların diyalektik birliği biçimindeki gelişme yatmaktadır. Toplumun sosyal bir sistem olarak gelişimi, kendini geliştirme ilkesine dayanır - potansiyelin yeniden üretim süreci.bir krizde iş hayatta nasıl Gerçekten de, sosyal süreçlerin kendileridevam ediyorlar, durmuyorlar ve kriz zamanlarında. Üstelik, bazı durumlarda enerjinin yeniden dağıtımı nedeniyle daha hızlı bir gelişme elde ediyorlar. Bir çelişki olarak kritik olan nedir? Bir krizde nasıl hayatta kalabileceğinizi anlamak için, bu fenomenin doğasını bilmelisiniz.

Krizin diyalektiği

Birincisi, subjektif ilişkilerin her seviyedeki karşıtlığı, devletlerin varsayılanlarına kadar. Birliğin tezahürü ve karşıtların mücadelesi tüm sosyal olaylara yansır.

İkincisi, orantısızlıknicel ve nitel değişiklikler. Canlı bir örnek, zamanımızın finansal ve ipotek problemleridir. Para miktarı, kamuya açık bir ürüne ihtiyaç duymaz. Para arzındaki artış doğrudan paranın değerinde bir düşüşe neden olur. Bu en yüzeysel örnek. Nedensel desenler daha derin zeminlere sahiptir. Kalitatif bir gelişme sürecini provoke etmek için belirli niceliksel değişiklikler yıllar boyunca birikmektedir.

Üçüncü olarak, olumsuzluk yasası kendini tam olarak ortaya koymaktadır.ölçüsü: eski ekonomik ilişkilerin eski misyon biçimleri, sosyal taleplerin ve ihtiyaçların yeni kalitesini karşılamamaktadır. Kriz, üretim tarzının biçimi ve içeriği, toplumun gelişimindeki boşluk ve yeni bir sosyoekonomik ilişki düzeyine geçiş arasında bir tutarsızlıktır.

Krizin doğası ve üstesinden gelmenin yolları

Değişim çağında yaşam en iyi olarak kabul edilmezBu. Fakat Rusya sessiz zamanları bilmiyordu. Dahası, kriz Rus toplumunun sürekli bir gelişim şeklidir. Bunun nedeni birçok faktördür.krizde nasıl hayatta kalınır Örneğin, devletin ölçeği. Süreçlerin ve dönüşümlerin dinamikleri ülkenin ölçeğine uymuyor. Krizi aşmanın doğal bir gelişme durumu olduğunu anlamak önemlidir. Bir toplumdaki trajediyi bir krizde görmek gerekli değildir. Aksine, her zaman bir fırsattır. Bir kişinin değişen ve dinamik gerçeklik için en iyi form için sabit bir arama olarak kriz görürse, sürekli kendisini ve etrafındaki dünyayı iyileştirmek için yeteneklerini ve onların uygulanması yoluyla geliştirmek psikolojik olarak hazır olması gerekir. Klasiklere dönmeye değer. Krizden nasıl kurtulduklarına dair örnekler, bir edebi türüne layık olur. Örneğin, Theodore Dreiser'in üçlemesi "The Financier".

Mevcut ekonomik kriz

Toplumun şu anki durumu başkaSosyo-ekonomik ilişkilerin dönüşümü, modern yönetimin ortaya çıkan çelişkileri çözememesini ortaya koymaktadır. Sıradan bir insan, bir toplumun vatandaşı, kendi riski ve riskiyle hareket eden bir girişimci, ekonomik ve sosyal güvenliğini ve özgürlüğünü nasıl koruyabilir? Basitçe söylemek gerekirse, nasıl bir krizde iş hayatta kalmak için? Kendinizi ortak bir vatandaşa nasıl korursunuz?

İş için krizin üstesinden gelmenin yolları

Krizin doğasını bilmek, bunun bir çöküş değil, günümüzün ihtiyaçlarına cevap vermeyen eski biçimlerden kurtulmanın diyalektik bir süreci olduğunu anlamak önemlidir.

 1. Kaynak potansiyelini, varlıklarını (materyal ve entelektüel) korumak önemlidir.
 2. Değeri kaydedin ve fiyatları artırın, indirimden vazgeçin.
 3. Yüksek riskli işlemler planlamayın.
 4. Güvenilir ortaklıkları kısıtlayın.
 5. Yüksek düzeyde marjinalite ile karlı projelere odaklanın.

Krizde iş fırtınalı bir okyanusta bir gemi gibidir. Bazen, fırtınadan sonra, doğru zamanda yetişebilmek için kaynak küreklerini kurutmak ve elementlere göndermek "kürekleri kurutmak" daha iyidir.

İnsanlar bir krizde nasıl hayatta kalır?

Krizden hayatta kalmak ve geleceğe olumlu bakabilmek için, sadece kişisel kaynakları değil, aynı zamanda kriz karşıtı programları da kullanmalıyız:

 • Ailenin beslenmesine ve kar için fazlalık satılmasına yardımcı olacak, bitkileri yetiştirmek için arazi kiralamak;
 • olası tasarruf ve fonların yeniden tahsisi amacıyla maliyet kalemlerinin analizi için aile bütçesine öğrenmek;
 • tamamlanmamış inşaat veya diğer pahalı aile projelerini elverişli koşullar ortaya çıkana kadar askıya almak;
 • mevcut ücretsiz gayrimenkulleri kiraya vermek (arsalar, evler, konutlar);
 • yatırım gerektirmeyen kaynaklarını piyasaya aktif olarak sunar: danışmalar, özel dersler, özel ve özel hizmetler.

kriz sorunları

Kriz zamanlarındaki ana kural, kişisel potansiyeli harekete geçirmek, fonları büyütmek isteyen projelere başlamamak, masrafları en aza indirmektir.

İş süreçleri ve toplum krizi

Bir istikrarsızlık ve eksikliğiyerler, şimdi, yapmak için hiçbir acele değil, profesyonel uzmanlar ne de politikacılar, ne de gücü tahminleri krizi karakterize tüm iş süreçlerinin etkinliğini yavaşlatan. Bunun için iyi sebepler var.

küresel kriz Krizi modern koşullarda tahmin etmekçok yüksek bir hata derecesine sahiptir. Kriz uzun vadeli, büyük ölçekli olduğu için küresel politik sistemleri etkilemektedir. Sadece, herhangi bir süreç gibi, gelişme için yeni fırsatlar sunacağı biliniyor. Bu fırsatların fiyatı sorusu açık kalıyor.

İşletmeyi krizde nasıl tutacağına dair öneriler,sadece iş değil, aynı zamanda çıkarları etkilerHer kişi ve toplum bir bütün olarak. Evrensel kriz zamanlarında "güvenlik yastık" genel ilkeler şunlardır: değil doğan fırsatlar kaynak korumak için oyun ve yasal çerçevenin değişen koşulları göz önüne yeni projeler üstlenmek, değerini kaybetmeye ve umudu açmak, en azından aktif süreçlerde meşgul açılan formu için hazır olmak için hazırlıklı olmak değil toplumun ihtiyaçları.

Krizden nasıl kurtulurlar Basit bir insan kriz anında nasıl hayatta kalabilir 2019

Krizden nasıl kurtulurlar Basit bir insan kriz anında nasıl hayatta kalabilir 2019

Related news

 • Harici Sabit Sürücü Nedir
 • Şık ve orijinal Bantik saç modeli
 • Ekaterina Gorokhovskaya: biyografi ve yaratıcılık
 • Bulgaristana ne kadar para almalıyım Nüansları anlama
 • En Güzel Saç Modelleri

 • Krizden nasıl kurtulurlar Basit bir insan kriz anında nasıl hayatta kalabilir

  Krizden nasıl kurtulurlar Basit bir insan kriz anında nasıl hayatta kalabilir


  Krizden nasıl kurtulurlar Basit bir insan kriz anında nasıl hayatta kalabilir

  Krizden nasıl kurtulurlar Basit bir insan kriz anında nasıl hayatta kalabilir

  Krizden nasıl kurtulurlar Basit bir insan kriz anında nasıl hayatta kalabilir

  Krizden nasıl kurtulurlar Basit bir insan kriz anında nasıl hayatta kalabilir

  Krizden nasıl kurtulurlar Basit bir insan kriz anında nasıl hayatta kalabilir

  Krizden nasıl kurtulurlar Basit bir insan kriz anında nasıl hayatta kalabilir

  Krizden nasıl kurtulurlar Basit bir insan kriz anında nasıl hayatta kalabilir

  Krizden nasıl kurtulurlar Basit bir insan kriz anında nasıl hayatta kalabilir

  Krizden nasıl kurtulurlar Basit bir insan kriz anında nasıl hayatta kalabilir

  Krizden nasıl kurtulurlar Basit bir insan kriz anında nasıl hayatta kalabilir

  Krizden nasıl kurtulurlar Basit bir insan kriz anında nasıl hayatta kalabilir

  Krizden nasıl kurtulurlar Basit bir insan kriz anında nasıl hayatta kalabilir

  Krizden nasıl kurtulurlar Basit bir insan kriz anında nasıl hayatta kalabilir

  Krizden nasıl kurtulurlar Basit bir insan kriz anında nasıl hayatta kalabilir

  Krizden nasıl kurtulurlar Basit bir insan kriz anında nasıl hayatta kalabilir

  Krizden nasıl kurtulurlar Basit bir insan kriz anında nasıl hayatta kalabilir

  Krizden nasıl kurtulurlar Basit bir insan kriz anında nasıl hayatta kalabilir

  Krizden nasıl kurtulurlar Basit bir insan kriz anında nasıl hayatta kalabilir

  Krizden nasıl kurtulurlar Basit bir insan kriz anında nasıl hayatta kalabilir

  Krizden nasıl kurtulurlar Basit bir insan kriz anında nasıl hayatta kalabilir

  Krizden nasıl kurtulurlar Basit bir insan kriz anında nasıl hayatta kalabilir

  Krizden nasıl kurtulurlar Basit bir insan kriz anında nasıl hayatta kalabilir