Devlet ve hukuk. FZ 44 Kamu Alımları Üzerine ve yeni versiyonu 2019

Devlet ve hukuk. FZ 44 Kamu Alımları Üzerine ve yeni versiyonu 2019
23.08.2019

Devlet ve hukuk. FZ 44 Kamu Alımları Üzerine ve yeni versiyonu 92

Devlet ve hukuk. FZ 44 "Kamu Alımları Üzerine" ve yeni versiyonu

Kamu alımları süreci nasıl devam ediyor? 44 "Kamu Alımları Üzerine" Federal Yasanın sadece en son sürümü bu soruya bir cevap verecektir. Bu fatura ile ilgili tüm daha fazla tartışılacaktır.

Federal Hukukun uygulama kapsamı

Hangi ilişki gönderildi?fatura mı? İlk madde, çeşitli meşru amaçlar için belediye ve devlet ihtiyaçlarının karşılanmasını düzeltmektedir. Bu, mal alımını, hizmet kalitesini iyileştirmeyi, belirli bir alanda verimliliği sağlamayı vb.

Mevcut tüm kamu ihaleleri sistemi aşağıdaki ana uygulama alanlarıdır:

 • tedarik planlaması;
 • tedarikçilerin belirlenmesi, medeni hukuk sözleşmelerinin onlarla sonuçlanması;
 • sözleşmelerin yürütülmesi üzerinde kontrol;
 • tedarik alanında sürekli izleme ve denetim;
 • Belirli yasaların, normların, kuralların, yönetmeliklerin vb.

Aynı zamanda, 44 sayılı "Kamu Alımları Üzerine" Federal Kanun, aşağıdaki ilişkilerin imkânsızlığını düzenlemektedir:

 • yabancı ticari kuruluşlarla işbirliği;
 • devlet korumasına tabi kişiler için mal alımı;
 • kıymetli metallerin veya taşların satın alınması;
 • Bazı aracılar aracılığıyla satın alın.

Temel ilkeler

Kamu İhale Kanunu (No. 44 FZ), gerekli tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi gereken temel ilkeleri belirler. Burada vurgulanmaya değecek tam olarak nedir?

 • Sözleşme sisteminin ilkeleri. Tüm norm ve kurallara uygun olarak sözleşmelerin yetkili olarak sonuçlandırılmasından söz ediyoruz.
 • Şeffaflık ilkeleri ve tüm kamu ihale sisteminin açıklığı.
 • Rekabet ilkesi. Bu ilke sayesinde devlet alımları çok daha hızlı ve verimli bir şekilde uygulanacaktır. Dahası, yetkililer kendilerini sürekli olarak sağlıklı bir şekilde desteklemeli ve sağlamalıdır.

Kamu alımlarında FZ 44

 • Müşterilerin devlet karşısında profesyonelliği ve yetkinliği ilkesi.
 • Yeniliklerin ve yeniliklerin sürekli uyarılmasını sağlayan ilke.
 • Tüm sözleşme sisteminin birliğini sağlama ilkesi.
 • Tedarik sonuçları için sorumluluk ilkesi.

Dolayısıyla, söz konusu tasarının ilk bölümü, devlet ve belediye alımlarının uygulanması için gerekli olan tüm temel ilke ve koşulları oldukça net bir şekilde düzenlemektedir.

Kamu ihalelerinin hedefleri

Kamu alımlarına ilişkin FZ No. 44, yani Madde 13Müşterinin çalışmasının üç ana amacını devletin şahsında giderir. Burada tam olarak ne ayırt edilebilir? Söz konusu tasarrufa göre, devlet veya belediye yetkilileri tarafından bazı malların satın alınması gerçekleştirilir:

 • belirli faaliyetlerin uygulanması ve devlet programlarında öngörülen hedeflerin başarılması için (belediye bölgesi);
 • uluslararası yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için, uluslararası programların uygulanması;
 • Devlet organlarının görev ve sorumluluklarının performansı için.

Böylece, hedefler taslak yasada çok genel ve özlü bir şekilde, ancak aynı zamanda oldukça açık ve net bir şekilde sunulmaktadır.

Tedarik Planlaması

Kamu İhaleleri Yasası (No. 44 FZ), ikincisionun bölümü, satın alma planlaması kavramını ortaya koymaktadır. Bu nedir? Madde 16 iki kritik unsurun oluşumu, onayı ve uygulanmasından bahseder: planlama planları ve tedarik planları. Tedarik planlama sistemini oluşturan bu iki unsurdur. Her sipariş için ayrı ayrı planlar-grafikler geliştirilmiştir, ancak tedarik planları belirli kurallara ve kurallara uygun olmalıdır.

kamu ihale kanunu 44 faz

Yani, burada aşağıdaki noktalar:

 • bir kimlik kodu ihtiyacı;
 • tedarikin amacı açıkça belirlenmelidir;
 • Satın alma amacı yasa ile çelişmemelidir;
 • nesnenin adı belirtilmelidir;
 • satın alımın mali hacmi hesaplanmalıdır;
 • Malların tescil ve alınması şartları açıkça belirlenmelidir;
 • Bir devlet ihalesinin amacını doğru bir şekilde kanıtlamak gereklidir.

Bu nedenle 44 sayılı "Kamu İhaleleri Üzerine" Federal Kanun tarafından oluşturulan planlama sistemi açık bir şekilde yapılandırılmış ve haklı gösterilmektedir.

Devlet alımları nasıl yapılır?

Yukarıda Rus devletinin satın alma planı özetlenmiştir. Şimdi, güç yapılarının sunulan plana göre nasıl hareket etmesi gerektiği hakkında konuşmak önemlidir.

En başında bir tedarikçi bulmanız gerekiyor. Tedarikçilere uygulanması gereken bir takım şartlar ve gereksinimler vardır. Dolayısıyla, bir satın alma işlemi yaptıktan sonra satıcı malzemeleri kesmemeli, durdurmamalı veya malların kalitesine müdahale etmemelidir. Ayrıca tedarikçinin temiz ve kusursuz bir itibara sahip olması gerektiği de unutulmamalıdır. Diğer şeylerin yanı sıra, rakipleri arasında öne çıkmalı.

FZ 44 on devlet alımları son baskı

Tedarikçi ile bir sözleşme yapılmalıdır.Gerekli tüm normlara ve kurallara uygun. Sözleşme bankayı onaylamalıdır. Kamu ihaleleri konusundaki çalışmalarda çeşitli uzman kuruluşların aktif katılımını not etmek gerekir. Bu türden işletmeler, siparişi doğru bir şekilde formüle etmeyi, değiştirmeyi veya iptal etmeyi, belirli garantiler yaratmayı, dokümantasyon hazırlamayı vb.

Denetim ve izleme

FZ No. 44 "Kamu Alımları Üzerine" (en son versiyon), veyani dördüncü bölümü, iki önemli nosyonu ortaya koymaktadır: bu, alımların izlenmesi ve denetlenmesidir. İzleme nedir? Bilginin toplanması, sınıflandırılması veya değerlendirilmesi yoluyla sürekli olarak yürütülen bir gözlem sistemidir (bu durumda tedarikçiler ve alımlar hakkında bilgi).

Kamu alımları 2015 FZ 44

Ne için izlenmelidir? Kanun şöyle yazıyor:

 • tedarikin geçerliliğinin değerlendirilmesi;
 • tedarik maliyetinin değerlendirilmesi;
 • Düzenlemelere, yasalara ve diğer birçok işleve uyum için tedarikin doğrulanması.

Ve denetim hakkında ne söyleyebilirsiniz?duruşmalar)? Kanun, RF Odaları Muhasebesi'nin ve diğer sayım organları ve kurumlarının uygulama ihtiyacını dile getirmektedir. Güç yapılarına, tasarımın ve satın almaların sonucunun açık ve haklı bir değerlendirmesi yapılmalıdır.

Egzersiz kontrolü

Kontrol prosedürlerinin ayrıntılı açıklaması44 "Kamu Alımları Üzerine" Federal Yasanın beşinci bölümünü (2015) sunmaktadır. Başlangıçta, kontrolde yer alan ana organlardan bahsediyoruz. Burada, federal yürütme organını, Rusya Federasyonu'nun bütçe sisteminin nakit temini hizmetlerinin ihalesi için ödeme komiserinin yanı sıra, finans ile ilgili iç belediyelerin veya federal kontrolün çeşitli organlarını da tek tek çıkarmak mümkündür.

FZ 44 devlet alımlarında garantör

İzleme, ilgili olarak yapılmalıdırdoğrudan müşteriler veya sözleşme hizmetleri. Yukarıda belirtilen kurumların yardımıyla kontrol edilmesi gereken ana alanları da vurgulamak gerekir. Bunlar şunları içerir:

 • finans miktarı hakkında bilgi;
 • planları-çizelgeleri, satın alınan ürünler hakkında bilgi;
 • tedarikçilerin protokolleri;
 • sözleşmelerin kaydı ve diğer bazı alanlar.

Bu nedenle, 444 sayılı "Kamu İhaleleri Üzerindeki Federal Kanun", çok niteliksel ve kapsamlı bir kontrol sistemi kurmaktadır.

Çekici tedarik

Tedarikteki herhangi bir katılımcı mahkemeye şikayette bulunabilir- hem tedarikçi hem de müşteri. Bu tür önlemler, ancak malların teslimi sırasında, birisinin meşru çıkarları veya hakları ihlal edildiğinde alınır. Aynı zamanda, şikâyet, iki katılımcı tarafından bir defaya mahsus olmaksızın, birbirlerine müdahale edilmeksizin yapılabilir.

Kamu ihalelerinde federal yasa 44 FZ

Şikayette bulunmak için bazı kurallar vardır.biraz daha vurgulanması gereken. Bu nedenle, mahkeme ile başvuruda bulunmak, siparişin tek bir bilgi kaydına yerleştirilmesinden sonra en geç on gün içinde yapılabilir. Şikayet, ilgili yargı makamlarına yazılı veya elektronik olarak sunulmalıdır. Beyanın kendisi tüm kural ve düzenlemelere uygun olarak resmileştirilmelidir.

“Kamu İhaleleri Üzerine” (No. 44 FZ) YönetmeliğiŞikâyetin, ihale alanındaki kontrol organı tarafından gözden geçirilmesi gerektiğini düzenler. Tam olarak beş gün verilir. Vücudun aldığı karar, yargı prosedüründe temyiz edilebilir.

Devlet İhalesi

FZ No. 44 "Kamu İhaleleri Üzerine" (Garant, Bölüm 11, Madde 111) Rus hükümetinin kararıyla alım yapma prosedürünü düzenlemektedir. Burada dikkat edilmesi gereken ne var?

Yüksek icra organı yetenekliDoğrudan satın almadan önce bir ürünün özelliklerini belirler. Diğer durumlarda olduğu gibi, tedarikçiyi tanımlamak, ek sözleşme şartlarını dikkate almak, ürünün teknolojik ve ekonomik özelliklerini tanımlamak gerekir.

Hükümet satın alma yetkisiBu veya bu ürün en sık. Yürütme şubesi tam olarak ne satın alıyor? Bu, çeşitli yaşam alanlarına yönelik ürünleri içerir: kültürel, çevresel, eğitimsel, tıbbi vb. Her bütçeli kurum, devlet pahasına gerekli tüm fonlarla sağlanmalıdır.

Savunma alanında tedarik

44 Sayılı "Kamu İhaleleri Üzerine" Federal Kanun'un YorumlarıPozitif. Herhangi bir politik bilimci ya da başka bir uzman niteliksel yapıyı, birçok ek yasal unsuru ve ayrıntılı bir yazı yazım sistemini not edecektir. Böylelikle, taslak kanunun 109. maddesi ayrıntılı olarak, ülkenin güvenliğini ve savunmasını sağlamak için kamu alımlarının sonucunu düzenlemektedir.

44 FZ devlet alım maddesi

Tüm tedarik sistemi neredeyseDiğerlerinden farklı değil. Bir tedarikçi de tanımlanır, onunla bir sözleşme imzalanır. Sözleşmenin ihlali durumunda, hükümet başka bir tedarikçi aramaya başlar. Bununla birlikte, savunma alanında her şeyin biraz daha karmaşık olduğuna dikkat edilmelidir. Bu nedenle, tedarikçiler bulmak için teklif vermek daha zor. Her tedarikçinin özel bir lisansı ve sertifikası olmalı. Fiyat, müşteri tarafından, rekabet sırasındaki ilk ve maksimum ayarlara göre belirlenir.

Devlet ve hukuk. FZ 44 Kamu Alımları Üzerine ve yeni versiyonu 2019

Devlet ve hukuk. FZ 44 Kamu Alımları Üzerine ve yeni versiyonu 2019

Related news

 • ŞİŞLE BONCUKLU DESENLİ KADIN PATİK TARİFİ
 • Bebeğiniz doğmadan yaşlanmasın
 • Lenovo A 5000: teknik özellikler, aygıt özellikleri ve bu konuda incelemeler
 • Erkeklerde Trikomoniasis: semptomlar, tedavi, tanı, komplikasyonlar
 • Tüm zamanların en güzel aşk hikayeleri

 • Devlet ve hukuk. FZ 44 Kamu Alımları Üzerine ve yeni versiyonu 54

  Devlet ve hukuk. FZ 44 Kamu Alımları Üzerine ve yeni versiyonu


  Devlet ve hukuk. FZ 44 Kamu Alımları Üzerine ve yeni versiyonu 92

  Devlet ve hukuk. FZ 44 Kamu Alımları Üzerine ve yeni versiyonu 55

  Devlet ve hukuk. FZ 44 Kamu Alımları Üzerine ve yeni versiyonu 100

  Devlet ve hukuk. FZ 44 Kamu Alımları Üzerine ve yeni versiyonu 91

  Devlet ve hukuk. FZ 44 Kamu Alımları Üzerine ve yeni versiyonu 67

  Devlet ve hukuk. FZ 44 Kamu Alımları Üzerine ve yeni versiyonu 60

  Devlet ve hukuk. FZ 44 Kamu Alımları Üzerine ve yeni versiyonu 13

  Devlet ve hukuk. FZ 44 Kamu Alımları Üzerine ve yeni versiyonu 28

  Devlet ve hukuk. FZ 44 Kamu Alımları Üzerine ve yeni versiyonu 18

  Devlet ve hukuk. FZ 44 Kamu Alımları Üzerine ve yeni versiyonu 19

  Devlet ve hukuk. FZ 44 Kamu Alımları Üzerine ve yeni versiyonu 68