39-FZ Menkul Kıymetler Piyasasında Federal Kanun: ana hükümler 2019

39-FZ Menkul Kıymetler Piyasasında Federal Kanun: ana hükümler 2019
19.09.2019

39-FZ Menkul Kıymetler Piyasasında Federal Kanun: ana hükümler 53

39-FZ "Menkul Kıymetler Piyasasında" Federal Kanun: ana hükümler

Federal Hukuk 39-FZ ilişkileri düzenliyor,İhraççının türü ne olursa olsun, finansal araçların ihracı ve dağıtımı ile bağlantılı olarak ortaya çıkan, ticaret platformlarında profesyonel katılımcıların oluşturulması ve işletilmesi için kurallar. Normatif eylemin bazı hükümlerini ele alalım.

Menkul kıymetler piyasası hakkında 39 FZ

Genel bilgi

Piyasada farklı aktiviteler varmenkul. Kural olarak profesyonel katılımcılar tarafından gerçekleştirilir. Halen yatırımcılara çeşitli hizmetler sunan kuruluşlar oldukça yaygındır. Ticaret platformlarının katılımcılarının temel görevi, sermayenin korunması ve güçlendirilmesidir. Temel kurallar, söz konusu normatif düzenleme ve Rusya Merkez Bankası tarafından belirlenir. Bir regülatör ve anahtar kontrol edici bir organ olarak görev yapar.

Bayi etkinliği

Satın alma işlemlerinin tamamlanmasıyla ilişkili veyafinansal araçların satışı. Bu işlemler, masrafları kendisine ait yürütülen "Menkul Pazar günü" 39-FZ, uygun ve satın alma taahhüdü / uygulama değerinin açıklanmasından sonra kendi adına. Kesinlikle tanımlanmış konular profesyonel katılımcılar olarak hareket edebilir. İlgili makam işlerini yöneten düzenlemeleri öngörüldüğü takdirde tahvil ve diğer finansal araçların satışı / satın alma, ticari kuruluşlardır tüzel kişilere, hem de kamu tüzelkişilerinin gerçekleştirilir.

Koşulların oluşturulması

Bayi aktiviteleri aşağıdakileri içerir:

 1. Satış / satın alma için maksimum / asgari finansal araç sayısı.
 2. Maliyetin ayarlandığı terim.

bayi etkinliği

Duyuruda herhangi bir işaret yoksaDiğer önemli şartlar, profesyonel katılımcının müşterinin teklifi üzerine işlemi tamamlaması gerekir. Bundan kaçarsanız, 39-FZ "Menkul Kıymetler Piyasasında" uyarınca, yerleşik tazminatın zorunlu olarak yerine getirilmesi veya yatırımcının uğradığı zararların tazmini için dava açılabilir.

yönetim

Menkul kıymetlerin yönetimi işlemleri içerirFinansal araçlar, işlem yapmak için kullanılan nakit ve sözleşmeleri imzalamak. Uygulaması için genel bir kural olarak bir lisans gereklidir. İstisna, yönetimin sadece finansal araçlardaki hakların kullanılmasına bağlı olduğu durumlardır. İşlemlerin sırası, gözden geçirme ve sözleşme altındaki normatif düzenleme ile düzenlenir. Faaliyetlerin yürütülmesinde, profesyonel bir katılımcı yönetici olarak hareket ettiğini belirtmelidir.

federal yasa 39 faz

Hak ve sorumluluklar

Eğer bir profesyonelin çıkar çatışması varsaTarafların önceden haber vermediği bir katılımcı ve bir veya birkaç müşteri, ikincisine zarar veren işlemlere yol açmış, müdür masrafları kendi masrafları ile karşılamak zorundadır. Ele alınan normatif eylem, konuların haklarını belirler. Özellikle, profesyonel bir katılımcı, "Menkul kıymetler piyasasında" 39-FZ uyarınca, nitelikli yatırımcılara yönelik finansal araçlar edinebilir ve ilgili sözleşmelere girebilir. Öngörülen düzenlemelerin ihlal edilmesi durumunda, konu için bazı olumsuz sonuçlar vardır. Bunlar arasında:

 1. Finansal gerçekleştirme yükümlülüğüTürevleri olarak hareket eden araçlar ve sözleşmeler feshedilir. Rusya Merkez Bankası veya müşterinin kendisi ilgili bir talepte bulunabilir.
 2. Finansal araçların uygulanmasından ve sözleşmelerin feshedilmesinden kaynaklanan zararlar için tazminat.
 3. Taahhüt edilen miktarın faiz ödemesiişlemler / imzalı sözleşmeler. Onların büyüklüğü Sanat'a göre ayarlanır. 395 CC. Elde edilen tutar ile sözleşmelerin sona ermesi ile finansal araçların alımı / satımı ile ilgili olarak ödenen fonlar arasında pozitif bir fark olması durumunda, faiz tutarı, ortaya çıkarılan tutarda ödenir.

İlgili başvurunun talep edilmesi için bir beyanname39-FZ "Menkul kıymetler piyasasında" reçetelerini ihlal eden profesyonel bir katılımcının bir işlemin sonuçları, ilgili raporun müşteri tarafından alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde sunulabilir.

menkul kıymetler piyasasında faaliyet türleri

Ek özellikler

Yönetici bağımsız olarak mahkemeye gönderebilirHissedarlara ve diğer menkul kıymetlere gönderme hakkı dahil olmak üzere, faaliyetlerinin performansı ile ilgili her türlü iddia. Bu durumda, devlet vergisi de dahil olmak üzere ilgili masraflara katlanacaktır. Güven yönetimi nesnesi olarak hareket eden mülkten tazmin edilir. Profesyonel bir katılımcının ayrıca başka bir kuruma işlem yapma talimatı vardır. Müdür veya mütevelli adına yürütülürler. İşlemler, sözleşmenin konusu olan mülk pahasına yapılır. Yönetici bir ödül beklemek hakkına sahiptir. Ödemenin şartı sözleşmede belirlenir. Ayrıca, ilgili mülk pahasına, güven yönetimi altındaki masrafları için tazminat hakkına sahiptir. Bu hak, işlemlerin gelirinin alınmasından kaynaklanmayabilir.

görevleri

Müdür kağıtların kaydını tutmalıHer sözleşmenin yanı sıra faaliyetlerinin nesnesi olarak. Kendi takdirine göre, profesyonel bir katılımcı finansal araçların oluşturduğu tüm hakları uygular. Güven yönetimi sözleşmesi limitler belirleyebilir. Örneğin, oy kullanma hakkını kullanmak. Sınırlı değilse, menkul kıymetlerin mülkiyetine ilişkin yükümlülükleri yerine getirir. Mali enstrümanlar ve yatırım birimleri sahiplerinin genel kurulunda oy kullanma yetkisinin yokluğunda, profesyonel katılımcı, böyle bir fırsata sahip olan varlıkların listesini hazırlamak için sözleşmenin kurucusu hakkında bilgi vermelidir. Yorumlanan normatif eylem diğer görevleri belirler. Özellikle, kurucunun talebi üzerine müdür, depozitoya ilk oy kullanma hakkının bir göstergesidir.

menkul kıymet yönetimi

Transfer ajan

O kayıtçı tarafından nişanlandıBazı fonksiyonların uygulanması için finansal araç sahiplerinin kaydının tutulması. İşletme, ilgili bir sözleşme ve vekaletname temelinde işlemleri gerçekleştirir. Faaliyette bulunma sürecinde, transfer aracıları kayıt memuru adına ve adına çalıştıklarını belirtmeli, gerekli belgeleri ilgili kişilere sunmalıdır.

haklar

Sözleşmede ve vekaletnamede yazılırlar. İlgili konular:

 1. Kayıt defterinde işlem yapmak için gerekli belgeleri kabul edin.
 2. Kayıt ettiren tarafından sağlanan l / s, bildirimler ve diğer bilgiler hakkında beyanda bulunan kayıtlı ve diğer kişilere bilgi verin.

menkul kıymetler sahibi

görevleri

İlgili aktörler:

 1. Kayıtta gerekli işlemleri yapmak için belge yazan kişileri belirlemek için uygun önlemleri alın.
 2. Kayıt şirketinin talebine ilişkin kayıtlara erişim sağlayın.
 3. İlgili işlemlerin uygulanması sırasında elde edilen bilgilerin gizliliğine dikkat edin.
 4. Kayıtlı kişilerin temsilcilerinin kimlik bilgilerini doğrulayın.
 5. Merkez Bankası tarafından belirlenen kurallara göre gerçek kişilerin imzalarını tasdik etmek.
 6. Merkez Bankası tarafından belirlenen diğer şartlara uyun.

Kayıttaki işlem süresinin hesaplanmasıveya bunları gerçekleştirmeyi reddetmek için ilgili dokümantasyonun ve yetkililerin katılımcının kabul edildiği tarihten itibaren başlar. Transfer aracı ve kayıt memuru, etkileşim sırasında bilgi ve materyalleri elektronik biçimde iletmelidir.

Bilgilerin sağlanması için kurallar

Finansal borçtan sorumlu kuruluşun talebi üzerineMenkul kıymetlerin nominal bir sahibi veya zorunlu merkezi depolamayı gerçekleştiren kişi (ihraççı), sahiplerinin bir listesini sağlamalıdır. İstekte belirtilen tarihte oluşturulur. Federal yasada belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi için bu listenin sağlanması gerekli ise, ihraççı belirtilen şartı beyan edebilir. Bu liste, talebin alındığı tarihten itibaren on beş gün içinde gönderilir. Talepte belirlenen tarih, makbuzun takvim numarasından sonra gelirse, süre bildirimde belirtilen tarihten itibaren hesaplanır.

tahvil alımı

Liste İçindekiler

Sahiplerin listesi şunları belirtmelidir:

 1. Finansal araçların tipini (kategorisini) ve tanımlanmasına izin veren bilgileri yazın.
 2. İhraççı hakkında bilgi.
 3. Menkul kıymet sahiplerine ilişkin bilgilerkurulmuş olduğu ülke kanunları ile tüzel kişiliğe sahip olmayan yabancı bir şirketin yanı sıra, finansal araç haklarını kullanan diğer kuruluşlar ve lehtarı olan kişiler. İkincisine ilişkin bilgiler listeye dahil olmayabilir. Bu belirli koşullar altında izin verilir. Özellikle, finansal araçların haklarını kullanan kişi, katılımcı sayısı 50'den fazlaysa, hem bir tüzel kişilik olmaksızın hem de bir tüzel kişi oluşturmadan, bir yatırım yatırım fonu veya kolektif / ortak yatırım planlarına katılan yabancı bir kuruluşun yönetim şirketidir.
 4. Finansal hakları olan bireyler hakkında bilgiBu varlıklar mevcut yasal imkânları yerine getirmedikleri takdirde, finansal araçlar, ihraççının, mevduatın ve diğer FZ'de belirtilen diğer hesapların hazineleri tarafından muhasebeleştirilir.
 5. Önceki iki paragrafta belirtilen kişileri tespit etmek için bilgiler. Liste, sahip olduğu menkul kıymetlerin sayısını içermektedir.
 6. Varlığın uluslararası kimlik kodu,Yabancı bir itibari sahip ve haklarını devretme ve kaydetme hakkı bulunan yabancı bir şirket de dahil olmak üzere, 3-4. maddelerde belirtilen kurum ve kişilerin mali araçlarının haklarını saklı tutar.
 7. Listenin oluşturulması için bilgi sağlamayan kişilerin yanı sıra bilgilerin alınmadığı menkul kıymetlerin sayısı hakkındaki veriler.
 8. Tanımlanmamış kuruluşların hesaplarında kaydedilen finansal araçların sayısına ilişkin bilgiler.

Sonuç

Bir kayıt sahibi gerekli olabilirKayıtlı kuruluşlar ve depozitolu - mevduat sahipleri, eğer adaylar (özellikle yabancı olanlar) olarak görev yaparlarsa, yukarıdaki talebin alınmasından sonra belirli bir tarihte listelerin oluşturulması için bilgi sağlarlar. Bir hesabı olan kişinin listeyi derlemek için gerekli bilgileri sağlaması gerekir. Diğer katılımcıların çıkarları doğrultusunda mali araçların haklarını uygulayan kuruluş, kayıt memurunun veya kayıttan sorumlu vekilinin talebi üzerine, talep edilen verileri bir sahipler listesi oluşturmak için göndermelidir.

39-FZ Menkul Kıymetler Piyasasında Federal Kanun: ana hükümler 2019

39-FZ Menkul Kıymetler Piyasasında Federal Kanun: ana hükümler 2019

Related news

 • Sosisli Çorba Tarifi
 • Tomurcuklu Kıvrımlar Yelek Hırka Bere Örgü Modeli
 • Serdar Alyamaç
 • Anayasal görevler
 • Fransızca Bilmenin Avantajları

 • 39-FZ Menkul Kıymetler Piyasasında Federal Kanun: ana hükümler 19

  39-FZ Menkul Kıymetler Piyasasında Federal Kanun: ana hükümler


  39-FZ Menkul Kıymetler Piyasasında Federal Kanun: ana hükümler 65

  39-FZ Menkul Kıymetler Piyasasında Federal Kanun: ana hükümler 15

  39-FZ Menkul Kıymetler Piyasasında Federal Kanun: ana hükümler 38

  39-FZ Menkul Kıymetler Piyasasında Federal Kanun: ana hükümler 93

  39-FZ Menkul Kıymetler Piyasasında Federal Kanun: ana hükümler 72

  39-FZ Menkul Kıymetler Piyasasında Federal Kanun: ana hükümler 59

  39-FZ Menkul Kıymetler Piyasasında Federal Kanun: ana hükümler 5

  39-FZ Menkul Kıymetler Piyasasında Federal Kanun: ana hükümler 4

  39-FZ Menkul Kıymetler Piyasasında Federal Kanun: ana hükümler 95

  39-FZ Menkul Kıymetler Piyasasında Federal Kanun: ana hükümler 17

  39-FZ Menkul Kıymetler Piyasasında Federal Kanun: ana hükümler 91

  39-FZ Menkul Kıymetler Piyasasında Federal Kanun: ana hükümler 81

  39-FZ Menkul Kıymetler Piyasasında Federal Kanun: ana hükümler 50

  39-FZ Menkul Kıymetler Piyasasında Federal Kanun: ana hükümler 27